Fusionar pressupostos

Document original de RIB Spain “Fusionar presupuestos”
Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès”

Aquest document descriu diverses maneres de fusionar pressupostos, especialment útils quan provenen de Cost-It.

Arrossegar o copiar i enganxar capítols

Quan cal ajuntar pressupostos de subsistemes independents, per exemple, d’arquitectura, estructures i instal·lacions, on els capítols en general no coincideixen, el sistema més senzill és arrossegar o copiar y enganxar tots els capítols dels pressupostos sobre un de mestre o de destí.

Els conceptes existents al pressupost de destí tenen prioritat sobre els conceptes arrossegats, de forma que es manté la coherència del pressupost. Els capítols que no existeixen al destí s’insereixen complets, però als existents no s’hi afegeixen unitats d’obra noves. Si els capítols nous contenen unitats d’obra existents en d’altres capítols del destí, s’inseriran amb les quantitats i línies d’amidament, però els valors del concepte, com el preu, seran els existents.


Pressupost de destí

pressupost d’origen

Resultat d’arrossegar els capítols “ARQ” i “EST” del pressupost “B” sobre “A”.

El capítol “ARQ” no s’altera, però el capítol “EST” s’insereix complet, incloent la partida “A01” amb la seva quantitat, adoptant el preu existent.

Les partides iguals en diferents capítols que tenen línies d’amidament es fusionen automàticament si a l’utilitzar l’opció “EINES|Reestructurar capítols” es situen sota el mateix capítol.

Arrossegar o copiar i enganxar partides

Aquest sistema és idèntic a l’anterior, excepte que cal copiar les partides al capítol desitjat, aïlladament o per grups.

Com que no es poden repetir partides en un mateix capítol, cal copiar i enganxar les línies d’amidament de la partida d’origen afegint-les a les existents. Si aquest cas es molt habitual, és a dir, es tracta de consolidar els amidaments de moltes unitats d’obra iguals, és més convenient l’opció d’integració d’amidaments que es descriu més endavant.

Fusionar unitats d’obra

És necessària quan diverses partides amb codi diferent, per exemple, diversos tipus de Revit, corresponen en realitat a una mateixa unitat d’obra.

En aquest cas, suposant que ja són al mateix capítol, pot fusionar-les amb el complement “Refundir las partidas seleccionadas”.

Inserir partides amb amidaments

Quan es desitja fusionar dos pressupostos amb línies d’amidament, on poden concórrer tot tipus de situacions, com unitats d’obra amb el mateix codi, al mateix o diferent capítol d’origen i destí, l’opció “FITXER|Importar|Línies d’amidament ” compara la informació d’origen amb l’existent informant de les diferents situacions possibles.

Línies d’amidament d’unitats d’obra noves

S’importen a aquesta unitat d’obra, inclòs el capítol d’origen. Després del traspàs es realitza una actualització respecte de l’obra d’origen per a importar també la informació de la unitat d’obra.

Línies d’amidament noves d’unitats d’obra existents

S’importen directament.

Línies d’amidament existents

Apareixen quan s’han importat prèviament uns amidaments del mateix model. Si les línies d’origen i destí són iguals no es realitza cap acció. Altrament, s’identifiquen les diferencies per a decidir si s’actualitzen o no.

El funcionament del sistema d’importació d’amidaments es descriu amb detall a la nota tècnica “Integració d’amidaments”


Documentació en pdf…

Fusionar pressupostos

Document original…

Fusionar presupuestos

Comments are closed.