Tag Archives: Pressupost

Mesurar un model en format IFC amb Cost-It

“Medir un modelo en formato IFC”Document original de RIB Spain, traduit par ÀBAC Consultors del Vallès” El format IFC, “Industry Foundation Classes”, és un format de dades d’especificació oberta definit per la organizació buildingSMART que permet la interoperabilitat entre diferents … Continue reading

Fusionar pressupostos

Document original de RIB Spain “Fusionar presupuestos”Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès” Aquest document descriu diverses maneres de fusionar pressupostos, especialment útils quan provenen de Cost-It. Arrossegar o copiar i enganxar capítols Quan cal ajuntar pressupostos de subsistemes independents, per exemple, … Continue reading

Crear i usar columnes personalitzades

Document original de RIB Spain “Crear y usar columnas personalizadas” Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès” Aquest document descriu com afegir columnes amb expressions personalitzades als esquemes de Presto. L’usuari pot guardar i recuperar aquestes columnes o distribuir-les entre els diferents … Continue reading

Assignar automàticament unitats d’obra per família i tipus a models de Revit

Document original de RIB Spain “Asignar automáticamente unidad de obra por familia y tipo a modelos de Revit” Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès” Per realitzar amidaments a partir de models de Revit, la situació ideal és que la codificació d’unitats … Continue reading