Author Archives: vicens

Sincronització de paràmetres de Revit amb paramètrics

Document original de RIB Spain “Sincronización de parámetros de Revit con paramétricos”Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès” L’objectiu és crear conceptes paramètrics a Presto, vinculats a famílies d’objectes paramètrics de Revit, de forma que es generi automàticament la unitat d’obra específica … Continue reading

Fusionar pressupostos

Document original de RIB Spain “Fusionar presupuestos”Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès” Aquest document descriu diverses maneres de fusionar pressupostos, especialment útils quan provenen de Cost-It. Arrossegar o copiar i enganxar capítols Quan cal ajuntar pressupostos de subsistemes independents, per exemple, … Continue reading

Construint l’exemple de Revit en sis passos fàcils

Document original de RIB Spain “Construyendo el ejemplo de Revit en seis pasos fáciles”Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès” Un dels objectius del BIM és assignar al model la quarta dimensió, és a dir, veure’l en el temps. Per a mostrar-ho, … Continue reading

Certificar un model Revit amb Presto

Document original de RIB Spain “Certificar un modelo Revit con Presto” Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès”És necessari Presto 2018 i Cost-It 2018 Es treballa a partir d’un model de Revit, amb un pressupost generat amb Cost-It i completat o modificat … Continue reading

Crear i usar columnes personalitzades

Document original de RIB Spain “Crear y usar columnas personalizadas” Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès” Aquest document descriu com afegir columnes amb expressions personalitzades als esquemes de Presto. L’usuari pot guardar i recuperar aquestes columnes o distribuir-les entre els diferents … Continue reading

Assignar automàticament unitats d’obra per família i tipus a models de Revit

Document original de RIB Spain “Asignar automáticamente unidad de obra por familia y tipo a modelos de Revit” Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès” Per realitzar amidaments a partir de models de Revit, la situació ideal és que la codificació d’unitats … Continue reading

El valor adquirit explicat en quatre pàgines

Document original de RIB Spain “El valor ganado explicado en cuatro páginas” Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès” Concepte de “valor adquirit” El mètode del valor adquirit, o “Earned Value Management”, “EVM”, serveix per a calcular l’avanç d’un projecte, és a … Continue reading

Cost-It: BIM 5D amb Presto

¿Que fa exactament Cost-It? El complement de Revit per a Presto obté el pressupost del model automàticament i resol totes les tasques necessàries per a la gestió integral del cost. La interacció entre Presto i Revit i las diferents opcions … Continue reading

Generar del pressupost a partir d’un model Revit

Cost-It, el complement de Presto per a Revit, genera el pressupost complet a partir de la informació continguda en el model BIM. Del model al pressupost WBS de categories i tipus Tots els elements de cada família i tipus apareixen … Continue reading

Millores de Presto 2014.03

Respecte de Presto 2014.02 Millores específiques de Presto 2014.03 (Traducció d’un extracte del document “Mejoras de Presto 2014.03”, SOFT, SA; Abril 2014) Suport de caràcters no llatins Els menús i opcions de programa es poden traduir en qualsevol idioma, eliminant … Continue reading