Assignar automàticament unitats d’obra per família i tipus a models de Revit

Document original de RIB Spain “Asignar automáticamente unidad de obra por familia y tipo a modelos de Revit” Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès”

Per realitzar amidaments a partir de models de Revit, la situació ideal és que la codificació d’unitats d’obra estigui inclosa d’entrada al propi model, associada a cada tipus.

Quan aquesta situació no és possible, el procediment descrit en aquesta nota tècnica permet crear una plantilla per assignar automàticament la unitat d’obra desitjada a cada un dels tipus utilitzats o previsibles en un model Revit.

Creació de la plantilla a Presto

Una plantilla és un document normal de Presto, amb l’estructura de capítols desitjada pel pressupost final, i on hi figuren totes les unitats d’obra necessàries o previsibles.

Aquestes unitats d’obra poden incloure tota la informació necessària, com el text i preu, o tan sols un codi amb la codificació d’un banc de preus on hi figuri aquesta informació, per a poder actualitzar el pressupost posteriorment. A cada unitat d’obra s’afegeix la família i el tipus BIM que els correspon en els camps “FamiliaBIM” i “TipoBIM”, que es poden veure a l’esquema “Dades BIM” de les finestres de “Pressupost” o “Arbre”, desprotegint els camps per que siguin editables.


Exemple de plantilla

Aquesta plantilla es pot generar fàcilment per a un model concret, tant sols exportant-lo amb Cost-It, inclús sense amidaments, dons els camps famíliaBIM i tipoBIM tindran el contingut desitjat. Pot introduir-hi o revisar els codis d’unitat d’obra corresponents a cada tipus.

Si diversos tipus han d’aparèixer a la mateixa unitat d’obra, creï duplicats amb codis similars, que podrà fusionar fàcilment al pressupost final.

Utilització de la plantilla

Exporti el model amb Cost-It de la forma habitual i revisi l’obra per a eliminar la informació innecessària pel pas següent.

Obri la plantilla, o una copia específica per aquest model, i des de la finestra “Amidaments temporals” importi el document exportat de Revit.

Sobre el camp “OrgRelación”, que indica el capítol i partida on seran transferits els amidaments importats, utilitzi l’opció del menú contextual “Assignar unitat d’obra: Per família i tipus (partides)”.

Aquesta opció assigna cada línia d’amidament a la unitat d’obra que conté el tipus.


Línia d’amidament importada

Línia d’amidament després de l’assignació automàtica

Revisi el resultat i traspassi a l’obra els amidaments acabats d’assignar.

Un cop traspassats els amidaments, es poden eliminar les unitats d’obra a les que no hi ha arribat cap línia d’amidament o pot deixar-les al document per si son utilitzades en posteriors importacions.


Resultat, després d’actualitzar

Finalment, actualitzi el pressupost a partir d’un banc de preus per a transferir la resta d’informació, com els resums, textos i preus, si no són a la plantilla.

La plantilla inicial es pot ampliar a mesura que apareguin nous tipus, fins a completar el major nombre de possibilitats possible.

Comments are closed.