Notes tècniques

Notes tècniques de Presto.
Processos detallats, idees i exemples de l’ús de Presto i de Cost-It, i de tots aquells programaris que tenen alguna connexió amb Presto i els seus complements.

Mesurar un model en format IFC amb Cost-It

“Medir un modelo en formato IFC”Document original de RIB Spain, traduit par ÀBAC Consultors del Vallès” El format IFC, “Industry Foundation Classes”, és un format de dades d’especificació oberta definit per la organizació buildingSMART que permet la interoperabilitat entre diferents … Continue reading

Com assignar recursos a l’obra: diferència entre Primavera i Presto

“Cómo asignar recursos a la obra: diferencia entre Primavera y Presto”Document original de RIB Spain, traduït per ÀBAC Consultors del Vallès” Aquest text desenvolupa a Presto l’exemple del document “Primavera P6 – Adding Generic Labor Resources to a Project” publicat … Continue reading

Sincronització de paràmetres de Revit amb paramètrics

Document original de RIB Spain “Sincronización de parámetros de Revit con paramétricos”Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès” L’objectiu és crear conceptes paramètrics a Presto, vinculats a famílies d’objectes paramètrics de Revit, de forma que es generi automàticament la unitat d’obra específica … Continue reading

Fusionar pressupostos

Document original de RIB Spain “Fusionar presupuestos”Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès” Aquest document descriu diverses maneres de fusionar pressupostos, especialment útils quan provenen de Cost-It. Arrossegar o copiar i enganxar capítols Quan cal ajuntar pressupostos de subsistemes independents, per exemple, … Continue reading

Construint l’exemple de Revit en sis passos fàcils

Document original de RIB Spain “Construyendo el ejemplo de Revit en seis pasos fáciles”Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès” Un dels objectius del BIM és assignar al model la quarta dimensió, és a dir, veure’l en el temps. Per a mostrar-ho, … Continue reading

Certificar un model Revit amb Presto

Document original de RIB Spain “Certificar un modelo Revit con Presto” Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès”És necessari Presto 2018 i Cost-It 2018 Es treballa a partir d’un model de Revit, amb un pressupost generat amb Cost-It i completat o modificat … Continue reading

Crear i usar columnes personalitzades

Document original de RIB Spain “Crear y usar columnas personalizadas” Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès” Aquest document descriu com afegir columnes amb expressions personalitzades als esquemes de Presto. L’usuari pot guardar i recuperar aquestes columnes o distribuir-les entre els diferents … Continue reading

Assignar automàticament unitats d’obra per família i tipus a models de Revit

Document original de RIB Spain “Asignar automáticamente unidad de obra por familia y tipo a modelos de Revit” Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès” Per realitzar amidaments a partir de models de Revit, la situació ideal és que la codificació d’unitats … Continue reading

El valor adquirit explicat en quatre pàgines

Document original de RIB Spain “El valor ganado explicado en cuatro páginas” Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès” Concepte de “valor adquirit” El mètode del valor adquirit, o “Earned Value Management”, “EVM”, serveix per a calcular l’avanç d’un projecte, és a … Continue reading