Integració de Presto i Revit

L’enllaç Presto i Revit està basat en un procés complet, orientat a extraure el màxim d’informació del model BIM per a la generació del pressupost.

Funcions de Presto Revit Presto Revit conte dues macros o plug-ins predefinides. Assignació d’unitats d’obra L’usuari de Revit assigna a cada tipus d’entitat ràfica la unitat d’obra adequada, seleccionant-la en un catàleg. Aquest catàleg es genera amb Presto i pot contenir un banc de preus complet o el pressupost provisional del model, amb una preselecció d’unitats d’obra.
Finestra d’assignació d’unitats d’obra
L’assignació es pot realitzar gràficament o en filtres creats a partir d’un macro que mostra els diferents tipus d’entitats que existeixen en el model i les seves unitats d’obra. Generació del pressupost Un segon macro crea una obra de Presto amb tota la informació que es pot extraure del model Revit, amb els elements organitzats per categories i famílies, incloses línies d’amidament amb les seves dimensions geomètriques i totes les dades necessàries per a la seva identificació.
L’Obra generada a partir de l’exemple estàndard de Revit
Utilització de l’obra generada L’obra es pot importar al pressupost general del projecte en qualsevol equip amb presto, sense la necessitat de Revit o Presto Revit. També es pot utilitzar directament com a tal per a completar-la amb altres elements del pressupost o exportar al format BC3. La integració en el pressupost La importació en el pressupost general es realitza mitjançant una finestra intermèdia de comprovació en la que es poden complementar, filtrar o modificar línies d’amidament abans d’inserir-les definitivament, així com també conèixer l’impacte econòmic. Quan es realitzen importacions successives d’un mateix projecte, la finestra compara els amidaments amb les existents, informant dels canvis, de forma que es puguin afegir les noves dades o substituir les existents, sense crear duplicats. Els recursos habituals de Presto permeten treballar amb eficiència sobre les línies d’amidament que provenen de Revit, que queden identificades permanentment i que conserven en camps específics totes les dades del model. Identificació d’elements a partir de Presto Una opció de Presto permet visualitzar en el model de Revit els elements gràfics que corresponen a una o diverses línies d’amidament de pressupost.
Línies d’amidament seleccionades a Presto i visibles a Revit
Un procés orientat al treball real El resultat es un procés natural i eficient, que aprofita l’experiència de Soft i dels usuari de Presto per a tenir en compte les condicions reals del treball: o Els diversos punts de vista i necessitats dels professionals que realitzen el model BIM i el pressupost o Els freqüents canvis en el model durant l’elaboració del projecte o La necessitat d’integrar la part del pressupost que prové de Revit amb la resta del pressupost del projecte Presto Revit necessita Presto Pressupostos i amidaments 2013.

Comments are closed.