Ús d’activitats a Presto

La organització tradicional de les unitats d’obra en un pressupost es basa en capítols, organitzats normalment per oficis en una estructura jeràrquica de nivells anomenada Estructura de Desglossament del Treball, EDT.
A partir d’una certa grandària d’obra es útil disposar d’altres criteris de classificació alternatius. Per això Presto disposa de les activitat, que poden representar qualsevol subdivisió que sigui interessant per a conèixer el cost o per altres funcions, com:

 • Zones, plantes, trams o qualsevol part del projecte
 • Etapes o fases previstes per a l’execució parcial
 • Activitats de planificació
Cada línia d’amidament on es detalla la quantitat d’una unitat d’obra es pot assignar a una activitat.

Associació de línies d’amidament d’una unitat d’obra a activitats
Aquestes activitats poden ser compartides per diverses unitats d’obra, creant així una estructura matricial formada per unitats d’obra i activitats.

La EDT del projecte amb l’import del pressupost desglossat per activitats
A les finestres de pressupost i arbre es poden veure els imports dels conceptes de tots els nivells de la EDT desglossats per activitats, en els camps múltiples a la dreta de la pantalla.
La possibilitat de re classificar el pressupost a partir d’activitats i calcular els seus imports és un dels avantatges de Presto impossibles d’imitar amb fulls de càlcul o amb programes personalitzats. A mes, permet aplicar als pressupostos altres operacions que es descriuen mes endavant.

Resultats de les activitats

Desglossament dels imports de les activitats
Presto calcula l’import de cada activitat sumant totes les unitats d’obra en les que apareix. La suma del pressupost per EDT i per activitats és la mateixa, encara que els desglossament son diferents.
L’assignació d’activitats a nivell de línies d’amidament permet que mantinguin totes les possibilitats de Presto, com els estats d’aprovació i les fases de planificació, certificació i execució. D’aquesta forma Presto pot desglossar les activitats de la mateixa manera que els altres conceptes.

Imports del pressupost desglossats per naturaleses
Els imports estan desglossats de forma similar als conceptes de la EDT. Els valors mes habituals es veuen en els esquemes de la finestra principal d’activitats.
 • Pressupost i dades generals de les activitats.
 • Pressupost desglossat per naturaleses (ma d’obra, materials, maquinària, sots-contractes i altres conceptes).
 • Pressupost, objectiu i producció total.
 • Pressupost i certificació desglossats per estats d’aprovació (inicial, aprovat i pendent).
 • Certificació per naturaleses
 • Comparació entre planificació a cost, producció planificada i certificació.
 • Certificació actual i a origen.
 • Producció total, prevista i planificada, valorada al preu del pressupost, comparada amb la certificació, en paral•lel a la execució no certificada i la certificació no executada.
 • Valor adquirit (quantitat real a preu previst) i cost real.
En els camps múltiples a la dreta de la pantalla apareixen els valors de cada activitat per fases. Es poden escollir els imports de la planificació, certificació o execució totals, i per a cada un dels estats d’aprovació.

Pressupost i certificació desglossats per estats d’aprovació

Import planificat, planificació a preu de pressupost i certificació.
A mes, si l’activitat es un centre de cost també es calculen per a cada fase les compres (despeses) i els consums (costos) imputats, i això permet aplicar a les activitats la metodologia del Sistema d’Informació Econòmica, SIE.
Unitats d’ obra associades
Una finestra subordinada mostra les unitats d’obra de cada activitat que contenen línies d’amidament assignades a les mateixes, amb les seves quantitats i imports de pressupost.

Unitats d’obra d’una activitat
El programa mostra la duració aproximada en dies de la part de la unitat d’obra que correspon a cada activitat, proporcionalment a la seva quantitat relativa.
Recursos necessaris per a executar-les
Presto calcula el consum dels recursos necessaris per a executar cada activitat, en funció de les unitats d’obra assignades i de les seves descomposicions, tant per al pressupost com per a l’objectiu de cost.

Recursos necessaris per a executar una activitat
Informes d’activitats

Capítols i partides amb les seves activitats

Activitats i les seves unitats d’obra
Existeixen informes específics per a imprimir els resultats de las activitats.
 • Pressupost per capítols i partides, amb les quantitats desglossades en les activitats associades a les seves línies d’amidament.
 • Activitats amb les seves unitats d’obra i els recursos o conceptes bàsics necessaris per a executar-les.
 • Activitats amb les seves partides i les línies d’amidament corresponents detallades.
 • Variant del pressupost tradicional en la que les línies d’amidament s’ordenen per activitats, independentment de l’ordre en els amidaments de cada partida.

Altres possibilitats de l’ús d’activitats

Transferència d’amidaments per activitats

Caixa de diàleg de transferència d’amidaments per activitats
La divisió d’una unitat d’obra en activitats permet referenciar des d’altres partides l’amidament parcial que correspon a qualsevol de les activitats, com a possibilitat mes flexible que la referencia al total.
Amidaments estructurats de sistemes BIM
Quan els amidaments que provenen del sistema BIM es reben de forma estructurada, por plantes, nivells, capes, etc., aquests grups es converteixen en activitats en la importació, proporcionant directament el pressupost parcial de cada una.
Sots-totals automàtics
Si s’introdueixen activitats es poden crear automàticament subtítols a la pantalla i en els impresos, que apareixen després de cada canvi d’activitat, com es veu a la primera imatge d’aquest document. D’aquesta manera s’obtenen desglossament per plantes o per altres conceptes sense necessitat d’afegir-los específicament.
Importació de programaris de planificació
A l’importar activitats de programes de planificació, com Primavera, els imports pressupostats o certificats es converteixen en línies d’amidament, que es poden associar a la unitat d’obra mes adequada. aquestes línies es mantenen associades a les activitats originals, i això permet comprovar els imports per activitats amb els obtinguts per unitats d’obra. L’assignació permet realitzar les importacions successives sense indicar altre cop la unitats d’obra corresponent.
Desglossament de les unitats d’obra per activitats
Aquesta opció separa una unitat d’obra en diverses, cada una de les quals conte les línies d’amidament assignades a una activitat, a efectes de realitzar una planificació mes detallada que el pressupost, crear els contractes i certificar-les o executar-les per separat.
Si aquesta opció s’aplica a un grup de partides, les diferents partides generades per a una mateixa activitat es poden refondre opcionalment en una sola.
Propietats comuns amb els altres conceptes
Les activitats tenen les mateixes propietats dels altres tipus de conceptes, com els textos i fitxers associats.

Planificació per activitats
Las activitats poden formar part del diagrama de barres, alternativament o juntament amb les unitats d’obra, agrupar-se en capítols, esser centres de cost i utilitzar-se en general com qualsevol altre concepte del pressupost.

Comments are closed.