Flux de caixa i cost financer a partir de la planificació

Procés

Realitzar el pressupost i la planificació amb la mateixa codificació d’unitats d’obra i activitats.
  1. Donar d’alta a Presto les fases (setmanes, mesos…) que es desitgin utilitzar per a calcular els pagaments.
  2. Importar la planificació al pressupost. Presto segmenta les unitats d’obra en fases aplicant les dates inicial i final.
  3. Realitzar les operacions normals de Presto per a obtenir el flux de caixa de pagaments.
  4. Introduir les factures de cobrament amb les dates i els imports desitjats, que es puguin basar o no en les certificacions previsionals obtingudes.
  5. Generar els venciments, els fons compromesos i el cost financer.
  6. Introduir els canvis desitjats i generar de nou.

Exemple detallat

Partim de l’exemple estàndard “Lincoln Hospital” de Primavera. S’importa a Presto i s’elimina tota la informació, excepte el pressupost en sí. El procés real serà en ordre invers, s’exporta el pressupost en el format XML de Primavera i s’utilitza com a base per a la planificació. El pressupost Es crea l’objectiu de cost igual al pressupost. En aquest cas, com que les factures de cobrament s’introduiran manualment, no és necessari diferenciar entre preu de cost i venda, però es pot introduir un marge canviant els preus o be augmentant el pressupost amb els coeficients de costos indirectes o despeses generals. Es creen les fases necessàries per a periodificar els costos, com a mínim entre la data inicial i final determinades per la planificació. S’importa la planificació amb “PROCESOS: Importar amidaments”. El procediment es automàtic: al coincidir els codis, cada unitat d’obra es segmenta en les fases que abasta en proporció als seus dies laborables. Importació de la planificació Com que l’import de Primavera és nul, es manté l’import de la unitat d’obra de l’objectiu de cost (és necessari disposar de Presto 2013.04 o versió posterior). Si la quantitat de una unitat d’obra es molt petita, poden existir petites diferencies degudes al arrodoniment. Aquest procés es pot aplicar igualment quan no hi ha una equivalència directa entre unitats d’obra i activitats, però aleshores els imports cal prendre’ls de la planificació. Comprovació de la planificació per mesos Opcionalment, es poden calcular els recursos necessaris per mesos per a la comprovació o per a prendre decisions. No és necessari per que el procés de generació de factures ho realitza automàticament. Quantitats de recursos per mesos Es crea un proveïdor per cada forma de pagament previsible, més el cliente, amb les seves retencions i impostos. En aquest cas en crearem un per a cada naturalesa bàsica. Proveïdors i formes de pagament S’assignen proveïdors als elements de les descomposicions. Proveïdors dels subministraments Es creen les factures de pagament i els seus venciments amb “PROCESOS: Crear factures: A partir de la planificació”. Les factures queden marcades com a previsionales (vermell) de manera que qualsevol canvi en la planificació, costos, condicions de pagament, etc., es repercutirà automàticament. Factures de proveïdors amb els seus subministraments Ja es pot veure el flux de caixa complet dels pagaments. Flux de caixa de pagaments Coneixent aquest flux de caixa de pagaments i la planificació d’unitats d’obra s’introdueixen les fites de cobrament en factures, assignades al client. Factures de certificació Es pot utilitzar un subministrament únic, del que varia l’import, crear un subministrament per a cada fita o assignar a cada factura les unitats d’obra que corresponen realment a la fita, amb els seu preu de cost. En tots els casos es pot introduir el marge d’increment respecte al cost. Es convenient comprovar la diferencia entre pagaments i cobraments per a veure si coincideix amb el marge esperat.

Resultats

El flux de caixa detallat ja conté tots els venciments, mostrant els fons compromesos en cada moment. Flux de caixa complet La finestra de dates mostra el resum per mesos (o fases), amb els cobraments, pagaments i saldos. S’introdueix una taxa d’interès i s’afegeix un camp de usuari predefinits a l’esquema de flux de caixa per a veure el cost financer. Pagaments, cobraments i cost financer per meses O s’exporta a Excel en qualsevol moment. Fons compromesos en cada moment (els pagaments i cobraments finals son les devolucions de garanties) Per a veure l’impacte dels canvis en les condicions de pagament es realitzen els canvis desitjats i es regeneren les factures de proveïdors, amb els seus venciments. Els canvis en les condicions de cobrament s’introdueixen modificant les factures de clients i regenerant els seus venciments. Efecte d’un retard de dues setmanes en els cobraments Mes informació sobre Presto a www.presto.cat i a www.presto.es El document original en format PDF: Coste finaciero y flujo de caja a partir de la planificación Aquest document en format PDF: Flux de caixa i cost financer a partir de la planificació

Comments are closed.