Presto en l’etapa de projecte

Presto en l’etapa de projecte

Presto permet crear pressupostos des del punt de vista del projectista o del departament d’estudis de l’empresa constructora.

Pressupostos

La estructura del pressupost és al mateix temps predefinida i flexible, adaptant-se ales diverses exigències d’organització, codificació, forma de càlcul, entrega i presentació dels documents que exigeixen els professionals, els organismes públics i les empreses que realitzen licitacions i sol·liciten ofertes.

Amidaments

Les quantitats utilitzades es poden desglossar en línies d’amidament, afegint traçabilitat per a identificar cada element en els plànols i permetent re-calcular els imports per fases, activitats i altres components del projecte. Més endavant, durant l’execució, les línies d’amidament son fonamentals per al seguiment.

Un sistema d’informació

El mateix pressupost conté, a mes de la informació econòmica i els sistemes de gestió de la qualitat QMASS, tots els fitxers que es desitgi associar al projecte o als seus conceptes, les dades generals de l’obra, amb els agents que intervenen, i una agenda amb textos, fitxers i xifres econòmiques per períodes.


Comments are closed.