Generar del pressupost a partir d’un model Revit

Cost-It, el complement de Presto per a Revit, genera el pressupost complet a partir de la informació continguda en el model BIM.

Del model al pressupost

WBS de categories i tipus

Tots els elements de cada família i tipus apareixen classificats per categories de Revit. Esculli quines i en quin ordre vol exportar. Pot utilitzar qualsevol classificació espanyola o internacional, com Uniformat, MasterFormat i Omniclass. Cada tipus porta associades les imatges que permeten identificar-lo visualment.

Amidament d’elements

Amb cada element s’exporten les dimensions geomètriques que generen la quantitat. Esculli el criteri d’amidament o dedueixi automàticament les quantitats d’unitats d’obra no presents al model, com l’encofrat o els acabats, amb el potent sistema de transferència d’amidaments de Presto.

Materials, capes i peces

Podrà mesurar els elements globalment o desglossar els que estan formats per materials, capes o peces, tot combinant a voluntat els dos amidaments.

Desdoblar tipus en unitats d’obra

Esculli els paràmetres, els valors dels quals determinen les diferents variants, com el diàmetre de las canonades.

Traçabilitat

Identifiqui cada element al model seleccionant-lo a Presto o a la inversa. Acolori els elements del model per fase de planificació o certificació, per estat d’aprovació, per espai o per qualsevol altra propietat del pressupost.

Identificació

A cada línia d’amidament obtindrà el nivell, habitació, àrees i fase de construcció de l’element que li correspon, així com la orientació dels murs, el punt més proper de la reixeta, GUID, marca i coordenades espaials.

Acabats

Encara que no estiguin modelats explícitament podrà obtenir-los separats per materials als terres, sostres i murs, descomptant els forats als paraments interiors de cada habitació. O mitjançant pintures.

Opcions de disseny

Separades per opcions i per variants, podrà seleccionar-les alternativament a Presto per a realitzar totes les simulacions de cost que necessiti.

I més informació

  • Habitacions i àrees, amb les seves superfícies útils, construïdes, perímetres i altres propietats.
  • Llista d’elements que pertanyen a cada habitació o àrea.
  • Excavacions i reblerts.
  • Forats i elements vinculats a cada element principal, com les fusteries de cada mur..

Paràmetres

Amb els valors de tots els paràmetres i tipus, podrà filtrar i ordenar per qualsevol d’ells i imprimir-los selectivament al pressupost.

Documentació gràfica i IFC

Afegeixi al pressupost tots els plànols i vistes definides, o inclús un model IFC.

Paquet per ofertar

Tota la informació necessària per a valorar i ofertar el projecte es genera en un fitxer únic en format Presto que es pot exportar també a Excel, Primavera, Project i altres formats.

Valoració

Si el cost ja figura al model BIM, el pressupost s’obté valorat. Per a valorar-lo posteriorment pot vincular a cada tipus la unitat d’obra que li correspongui del seu banc de preus, des del mateix model o a Presto directament. Gracies a aquest codi s’inserirà automàticament al pressupost la informació del banc de preus, incloses descripcions tècniques, descomposicions i altres documents.

Gestió dels canvis

Detecti els canvis del model per a actualitzar el pressupost, identificant els elements nous, eliminats i modificats i mantenint separades les dades de Revit i d’altres orígens.

Modifiqui el model des de Presto

Importi informació del pressupost al model (unitat de mesura, preu…) o modifiqui des de Presto els valors dels paràmetres que no siguin de només lectura.

Descobreixi totes les altres possibilitats de Presto que l’han convertit en el programari més utilitzat en països de parla hispana


Comments are closed.