Millores de Presto 2014.03

Respecte de Presto 2014.02

Millores específiques de Presto 2014.03
(Traducció d’un extracte del document “Mejoras de Presto 2014.03”, SOFT, SA; Abril 2014)

Suport de caràcters no llatins

Els menús i opcions de programa es poden traduir en qualsevol idioma, eliminant la limitació anterior d’utilització de caràcters no llatins.
Els idiomes suportats inicialment son:

 • Rus, grec, polonès, romanès, turc àrab i xinès.

També estan suportats els caràcters no llatins a la finestra de text i en els informes.

Millores_2014_03_01

Per compatibilitat amb versions anteriors, en els camps del concepte només es suporten caràcters llatins, però s’entreguen informes que imprimeixen els resums i la unitat de mesura en qualsevol idioma, que son extrets del principi del text:
“m2 | Πλινθοδομή ένα παχύ πόδι | ….”

Diccionaris de substitucions

Per a millorar la traducció d’obres, informes i opcions facilitada per Google es pot utilitzar un diccionari, que substitueix els temes rebuts per altres més adequats al context.
Per exemple, es pot substituir “Budget” per “Estimate”

Camps personalitzats de propietats

Es poden assignar també propietats d’usuari a entitats i a contractes.

La finestra “Termes•, on apareixen aquestes propietats, permet mostrar ara la suma dels valors que siguin numèrics.

Un nou complement crea camps personalitzats amb els valors de qualsevol camp alfanumèric del concepte.

Rendiments i durades

L’ajust de dificultat, que afecta al rendiment de ma d’obra i maquinària, es pot introduir opcionalment per que actuï dividint, com a producció. Aquest criteri, propi de l’obra civil, esta més difós internacionalment que el criteri fins ara utilitzat a Presto, que és el que s’utilitza en tots els bancs de preus espanyols.

Millores_2014_03_02

Càlcul amb producció, ajustos i recursos

Per a facilitar el càlcul de la producció amb ajustos de dificultat i rendiment s’ha reorganitzat l’esquema “Pressupost per hores”.

Durades

Quan no hi ha objectiu, la durada unitària es calcula en base a la descomposició del pressupost. El resultat s’utilitza sense arrodonir, i això augmenta la precisió quan la producció és molt alta.
Es suggereixen valors per la durada total en funció del pressupost, tant per rendiments com per l’import, cosa que permet utilitzar la planificació temporal sense necessitat de crear un objectiu de cost.
Els suggeriments tenen noms que indiquen la forma de càlcul. Per exemple, “DurTiempo” es substitueix per “CanObj / (ProdDía x Equipos)”.

Transferència d’amidaments

Al copiar i enganxar línies d’amidament entre dues obres que contenen referencies a l’amidament d’altres unitats d’obra, es manté la integritat de la relació, si és possible, o s’avisa, en cas contrari.

BIM

El camp “CódigoBIM” de cada línia d’amidament conserva el contingut original de la unitat d’obra assignada a la línia al fitxer del que prové:

 • Camp “Material” d’Allplan
 • Relació entre codi superior i inferior de BC3
 • El camp equivalent en fitxers XER i en altres sistemes BIM

D’aquesta manera es pot reconstruir l’origen encara que hagi estat re-assignada a una altra unitat d’obra durant la importació a través de “PROCESSOS: Importar línies d’amidament”. També es guarden els identificadors únics generats pels sistemes BIM per a famílies i elements, en els nous camps “GuifBIM” i “GuidIF” de conceptes i de línies d’amidament, respectivament.

Allplan

Es suporten fitxers d’intercanvi XCAX en format Unicode generats per Allplan 2014.
A l’importar fitxers XCA, el camp “Comentario” es forma amb les columnes “Archivo”, “Zona” i “Denominación”, en aquest ordre.

Planificació temporal

La importació de fitxers XML de Microsoft Project inclou el calendari i tots els tipus d’enllaç.

Millores_2014_03_03

Importació de Ms-Project

El complement “Crear barres d’avenç” pren les dades dels imports, no de les quantitats.
El complement “Crear precedències a partir d’una llista” genera les precedències entre activitats a partir de la llista de codis d’antecessores o successores de cada concepte.
Les dates inicial i final de cada activitat en el diagrama de barres es poden omplir quan es desitgi a partir de les fases de la planificació econòmica. D’aquesta manera és innecessari el comportament corresponent.

Contractació i control

Les opcions per a passar a comandes, albarans o factures prenen la quantitat del subministrament del contracte, encara que sigui nul•la o negativa.

Es recupera la opció per a passar el preu d’un contracte al preu objectiu; si el preu objectiu està calculat a partir de la seva descomposició, es substitueix igualment que si s’anotés un preu alçat.

Nous venciments automàtics:

 • 45
 • 150
 • 180

Complements

Els complements es classifiquen en submenús per perfils d’ús, S’indiquen a continuació els complements que han estats re-anomenats per a una major claredat i altres que han tingut petits canvis amb posterioritat a Presto 2014.02:

 • Obtenir el número d’un color per a les expressions de Presto: “Convertir colores a formato Presto”.

01 Pressupostos i amidaments

 • Intercanviar preus alternatius amb el pressupost: “Operar con proyectos, ofertas y precios”
 • Preparar el pressupost sense preus per a licitar: “Presupuesto sin precios para licitar”
 • Refondre les partides amb el mateix resum, text i preu: en les propietats personalitzades de la unitat d’obra fusionada figura la relació de la que prové.
 • Separar i reagrupar per divises: “Operar con divisas”

03 Planificació econòmica

 • Assignar els recursos a la descomposició de les activitats: “Asignar recursos a actividades”.
 • Crear descomposició de l’objectiu a partides sense descompondre: també s’anota el preu objectiu a les partides descompostes.
 • Desglossar les línies d’amidament que estan en diverses fases: “Separar lineas de medicion por fases”.
 • Omplir la planificació econòmica en base a activitats
 • Repartir la planificació per fases a les línies d’amidaments: “Rellenar la fase de planificación de las mediciones”. Si queda una diferencia respecte al pressupost o l’objectiu es crea una línia d’ajust.
Els complements nous a amb millores importats estan descrits als seus apartats corresponents.

Altres

En general, s’utilitzen els valors calculats per expressions d’usuari i camps amb la precisió interna més gran, excepte que s’indiqui expressament que el camp s’arrodoneixi.

Els noms dels directoris d’usuari son més clars.

A la finestra “VEURE: Relacions” s’han ordenat i simplificat els esquemes.

Millores especifiques de Presto 2014.02

Les millores de Presto 2014.02 respecte de Presto 2014.00 ja estan incloses en el document “Millores de Presto 2014”. Les més significatives son:

 • Càlcul d’hores de maquinària
 • Càlcul d’imports per fases
 • Barres d’avenç proporcionals a la certificació

A més, en aquesta versió s’ha recuperat el suport de Windows XP i Windows 2003 Server i es suporten configuracions de Windows on s’ha personalitzat la grandària de les icones, com és habitual en algunes tablets i equips portàtils.

Comments are closed.